กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562