พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3