ABS จัดการแข่งขัน บาสเก็ตบอล นัดพิเศษ วันงดสูบบุหรี่โลก ระหว่าง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา Vs โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่สนามบาสเก็ตบอล อาคารมัธยม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา