โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ได้จัดประชุมจราจร พร้อมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการจราจร