ประชุมผู้ปกครองชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 3

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาจากชั้นเรียนเตรียมอนุบาลและผู้ปกครองทั้งหมดจาก K3 ที่เข้าร่วมการประชุมของเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้ขณะที่พวกเขาจะเรียนต่อกับเราในปีการศึกษาต่อไป
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool