วิสัยทัศน์

       ภายในปี 2563  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ.

พันธกิจ

     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข

     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

     4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละ และอุทิศตนเพื่อสังคม

     5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

คำขวัญ

    “ ภาษาล้ำเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล ”