วิสัยทัศน์

      โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ มีทักษะชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่าง ถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข
     4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
     5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
     6. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     7. พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
     8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
     9. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
     10. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คำขวัญ

    “ ภาษาล้ำเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล ”