วิสัยทัศน์

       ภายในปี 2563  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ.

พันธกิจ

  1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  8. พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
  9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
  10. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ

คำขวัญ

    “ ภาษาล้ำเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล ”