หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรด้านวิชาการ

            หลักสูตรของโรงเรียนตั้งอยู่บนหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำมาผนวกกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 บูรณาการกับของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สำหรับวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นการบูรณาการของหลักสูตรภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยให้การสอนวิทยาศาสตร์ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

           โรงเรียนฯ จะมีการเก็บคะแนนตลอดคาบเรียนทั้งปีและรายงานผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทราบผลพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และหากนักเรียนคนใดที่ต้องการเสริมด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเรียนพิเศษในชั้นเรียนภาษา(ESL และTSL)ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวด้านภาษาเพื่อร่วมเรียนในชั้นเรียนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวคิด

          หลักสูตรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ยึดหลักว่าผู้เรียนมีองค์ปัญญาแห่งความรอบรู้ ความดีงาม โดยถือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

           โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน 2 แบบคือ  แบบสองภาษา(EP) และแบบนานานชาติ (INTERNATIONAL) ที่เน้นความเป็นเลิศทางภาษา ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่ว่า  “ภาษาดี  มีความสุข” และยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  และพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้  และทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน เห็นคุณค่า และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

          โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่ยึดตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมีจุดเน้นคือการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สำหรับในส่วนของการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น เรายึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546 ที่มีจุดเน้นคือการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยเช่นกัน

         เรามีบุคคลกรฝ่ายบริหารที่มากด้วยความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของโรงเรียน โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ SBM นั่นคือ หลักแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหาร วิชาการ บุคลากรงบประมาณ และการบริหารทั่วไป

         สำหรับครูผู้สอนทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง เราได้คัดเลือกครูชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งล้วนแล้วผ่านการอบรมทั้งด้านคุณภาพการสอน ประสบการณ์และเทคนิคในการสอนอย่างสมบูรณ์และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน และในขณะเดียวกันเรายังมีครูไทยที่มากด้วยความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กันไป  เราจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า เราสามารถส่งเสริมความรู้ ทักษะ ความก้าวหน้าให้แก่นักเรียนได้อย่างสมบรูณ์แบบ

      นอกจากนี้ ยังมีชั้นเรียนว่ายน้ำ กิจกรรมลูกเสือ และจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ซึ่งสอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     

ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 เทอม ดังนี้

     ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน (20 สัปดาห์)
     ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม (20 สัปดาห์)
     ค่าย ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (6 สัปดาห์)  และ เดือนตุลาคม (2 สัปดาห์)

ช่วงเวลาเรียน

อนุบาล   9:00 น. - 15:00 น.
ประถม   8:45 น. - 16:00 น.
มัธยม    8:30 น. - 16:00 น.

ตารางเวลาการเข้าเรียน

   - เริ่มเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา

     - 8.00 น.

   - พักเรียน      - 10.15-10.30 น.
   - พักรับประทานอาหารกลางวัน      - 12.00 -12.40 น.
   - พักเรียน      - 14.15-14.30 น.

   - เลิกเรียน (อนุบาล)

   - เลิกเรียน (ประถม-มัธยม)

     - 15.00 น.

     - 16.00 น.

   - พักสำหรับนักเรียนที่เรียนหลังเลิกเรียน      - 16.00 - 16.10 น.
   - เรียนหลังเลิกเรียน      - 16.00 - 17.00 น.

 

     วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ      คาบ           วิชาที่สอนเป็นภาษาไทย         คาบ     
   - ภาษาอังกฤษ 10    - ภาษาไทย 5
   - คณิตศาสตร์ 6    - คณิตศาสตร์ 2
   - วิทยาศาสตร์ 4    - วิทยาศาสตร์ 2
   - พลศึกษา 1    - คอมพิวเตอร์ 1
   - สุขศึกษา 1    - ศิลปะ 1
   - ศิลปะ (ป.3 ขึ้นไป) 1    - การงานอาชีพ 1
   - สังคมศึกษา (ป.4 ขึ้นไป) 1    - สังคมศึกษา 2-3
   - ศีลธรรม 1    - ศีลธรรม 1
   - ลูกเสือเนตรนารี (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)      1