โครงการสอนประจำปีการศึกษา 2564

       
 คณิตศาสตร์   ประวัติศาสตร์  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 1 inter  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 2 inter  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 3 inter  
     ประถมศึกษาปีที่ 4  
     ประถมศึกษาปีที่ 5  
     ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
 ดนตรี   สังคม  
 ประถมศึกษาปีที่ 1    ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2    ประถมศึกษาปีที่ 2  
 ประถมศึกษาปีที่ 3    ประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 4    ประถมศึกษาปีที่ 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 5    ประถมศึกษาปีที่ 5  
 ประถมศึกษาปีที่ 6    ประถมศึกษาปีที่ 6  
       
ภาษาไทย   การงาน ภาคเรียนที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 1   ภาษาจีน ประถมศึกษาปีที่ 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 2      
 ประถมศึกษาปีที่ 3      
 ประถมศึกษาปีที่ 4      
 ประถมศึกษาปีที่ 5      
 ประถมศึกษาปีที่ 6      
       
วิทยาศาสตร์      
 ประถมศึกษาปีที่ 1      
 ประถมศึกษาปีที่ 2      
 ประถมศึกษาปีที่ 3      
 ประถมศึกษาปีที่ 4      
 ประถมศึกษาปีที่ 5      
 ประถมศึกษาปีที่ 6