เป้าหมาย

     1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก
     2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
     3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข
     4. ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
     5. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
     6. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
     7. โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
     8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
     9. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
     10. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้