เป้าหมาย

  1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก
  3. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ตามเกณฑ์
  4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  6. ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะ การดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุข
  7. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  8. โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
  9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
  10. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ