ประวัติของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดย อาจารย์ชูเกียรติ และอาจารย์อัมพร กมลโกมุท  ซึ่งท่านทั้งสองมีประสบการณ์ทางด้านการสอนและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา มากกว่า 20 ปี

          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนLittle Stars Bilingual Pre-School ตั้งอยู่บนถนนศิริมังคลาจารย์ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลที่สร้างขึ้นจากท่านอาจารย์ทั้งสอง ในปี พ.ศ. 2544 โดยเริ่มจากนักเรียนเพียง 15 คนในปีแรก และปัจจุบันโรงเรียน Little Stars Bilingual Pre-School มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 80-100 คน และนักเรียนที่จบอนุบาล 3 ส่วนมากจะมาเรียนต่อที่โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และถึงระดับมัธยมศึกษาต่อไป

          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเริ่มเปิดเรียนในปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปี 2553, ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2554 และขยายไปจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2555 นอกจากนี้ทางโรงเรียนกำลังจะเปิดดำเนินการสอนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับนักเรียนให้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์, คุณธรรม และจริยธรรมควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการเรียนรู้แบบนานาชาติ

          โดยยังคงสืบสานขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย ควบคู่กับปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักสูตร, การบริหารองค์กร และ การพัฒนาอาคารเรียนต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และปรัชญาที่เน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ และเหมาะสมนำพาสู่ความสุข ความสำเร็จ

          โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

     ชื่อโรงเรียน            โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ( ย.ศ.)

     ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  Ambassador Bilingual School (ABS )

     เปิดสอนประเภท       สามัญศึกษา (หลักสูตร 2ภาษา)

     เปิดสอนระดับ          ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

     ตั้งอยู่ที่                  เลขที่ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่