โครงการ One Day One Word


     หลักการและเหตุผล
          โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนระบบ Bilingual สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะ 2 ภาษา จึงจำเป็นจะต้องให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียน ฯ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


     วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลภาษาอังกฤษ ได้
     3. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างดี
     4. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม