สภานักเรียน

วัตถุประสงค์

          เพื่อสร้างโอกาสในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร, บุคคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนและตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้พรสวรรค์และความสามารถของตนในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย, การวางแผนการจัดงาน, การระดมทุนและโครงการบริการสังคม

ความคาดหวัง

          นักเรียนที่เป็นสมาชิกของสภานักเรียนจะได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนครูหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นภายในโรงเรียน เพื่อวางแผนแก้ปัญหา ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละระดับชั้นจะถือเป็นผู้นำในระดับชั้นนั้นๆ และทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและร่วมพูดคุยส่งผ่านข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้ สภานักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนและเตรียมการในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ , การระดมทุนและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมการบริการสังคม

บทบาทหน้าที่

ผู้แทนครู (ครูที่ปรึกษา) – ครูคริสโตเฟอร์ วีเดน, ครูเบน, ครูอ้อม, ครูกุ๊กไก่, ครูลิน

ประธานสภานักเรียน – ผู้นำของนักเรียนต้องมีความประพฤติที่ดีเยี่ยมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

รองประธานสภานักเรียน – มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภานักเรียนและให้ความร่วมมือรวมทั้งประสานงานต่างๆของสภานักเรียน

เลขานุการ – จัดทำรายงานการประชุมในทุกๆครั้งและส่งรายงานการประชุมให้กับผู้แทน

ผู้บันทึก – จัดเก็บและบันทึกเหตุการณ์กิจกรรมทั้งหมดรวมทั้ง รูปภาพ วิดีโอ และข่าว

ผู้แทนชั้นเรียน – เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆและรายงานข้อมูลแก่เพื่อนร่วมชั้น

กิจกรรมต่างๆ

- Planning Retreat – วางแผนการไปพักผ่อนนอกสถานที่

- School Dance – การแข่งเต้น

- ABS got talent – การประกวดวงดนตรี แข่งร้องเพลง

- Blacklight Party – ปาร์ตี้เรืองแสง

- Class Party – ปาร์ตี้ในระดับชั้น

- Scout  Camp – เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

- Spirit  week – dress up theme, potentially during review week

- Encouragement  week – สัปดาห์แห่งการให้กำลังใจ

- StuCo Suggestion Box – กล่องรับความคิดเห็น

- Student / Teacher of the month – นักเรียน / ครู ดีเด่นประจำเดือน

- Social Service – งานบริการสังคม

- Staff Appreciation – การแสดงความกตัญญูต่อบุคคลากรในโรงเรียน

- Pep Rally for sports team – การสร้างกำลังใจให้กับทีมนักกีฬา

- Morning Announcements – เสียงตามสายตอนเช้า