โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยฝ่ายกิจกรรม พร้อมคณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายอนุบาล และคณะกรรมการฝ่ายประถมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา