โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดประชุมเรื่อง “พัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้นำ”