โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) มีความรักและห่วงใยในความปลอดภัยต่อทุกท่าน จึงได้จัดให้มี อาสาจราจรพร้อมคณะครู และบุคลากรร่วมดูแลความปลอดภัยทุกจุดบริเวณโรงเรียน