การอบรม ให้บุคลากรทีมบริการ เรื่อง "การฝึกทักษะเพื่อป้องกัน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ