เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีภูธร อำเภอสารภี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน