กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป 6)