ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ กับ นักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ ต่างประเทศ และมีความประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565