โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565