โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 5/2565