โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยนายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 6/2565