โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.-16.30 น.