โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)โดยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา จัดกิจการMarket Place # 2