มาตรการทำความสะอาดโรงเรียน
มาตรการและข้อปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนในโรงเรียน 
มาตรการและข้อปฏิบัติของผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาล
มาตรการและข้อปฏิบัติของผู้ปกครองในระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3
มาตรการและข้อปฏิบัติของผู้ปกครองในระดับชั้นประถมศึกษา 4 – 6
มาตรการและข้อปฏิบัติของผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษา
มาตรการและข้อปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของครู บุคลากรในโรงเรียน