โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR

 

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา ขอให้รักษาคุณความดีและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566