ABS Senior Scout Camp 2019 (Grade 7-9)

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่