โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566