การอบรมแก่คณะครู และบุคลากรเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาล (CPR&First Aid)