เด็กหญิงณฤดี นราภิรมย์สุข G.6/A เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566