เด็กหญิงณฤดี นราภิรมย์สุข G.6A และเด็กหญิงณรัฐภรณ์ ยงรัฐตระกูล G.4A นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) เข้าร่วมประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี 2565