เด็กหญิงพิมพ์พจี เนติวัชรีพงศ์ (Jilly) G.4A เข้าร่วมแข่งขันประเภท Piano Duet รุ่นอายุเฉลี่ย 2 คน ไม่เกิน 8 ปี