น้องไลก้า K.3 Inter B ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้ารับรางวัล International Amazing Kids Award 2023 สาขา " Amazing Talent "