เด็กหญิงสิริ์ลดาพา อุปรา (น้องไลก้า) K.3 InterB ได้รับรางวัล “เสาเกียรติคุณคุณาธาร” สาขาพุทธศาสนิกชนดีเด่น