อบรมโครงการเคลื่อนที่ (Mobile Training)
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ร่วมอบรมโครงการเคลื่อนที่ (Mobile Training) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ยุค 4.0 โดย คณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  6-7 กรกฎาคม 2561 ณห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่