อบรมและพัฒนาหลักสูตรการสูตร โค้ช jr.nba นานาชาติ
นายสิรภพ อนนท์ และ นายพิเชษฐ์ อินตะนนท์ มเป็นตัวแทน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่
เข้าร่วมอบรมโค้ช jr.nba นานาชาติ ของอเมริกา เป็นตัวแทนเข้ารับอบรมและพัฒนาหลักสูตรการสูตร วันเสาร์ที่19 พฤษภาคม 2561
 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>