เจ้าหน้าที่ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC ณ. รร. มงฟฟอร์ตวิทยาลัย