คณะผู้บริหาร คณะครูฝ่ายอนุบาล ประถม และมัธยม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)
ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ แก่สถานศึกษา ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน และรางวัลครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น"
เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ได้แก่
1. นายดอนพนา เทพบุญ (ครูดอน)
2. นางธันยนันท์ ชยานันทิพัฒน์ (ครูหนึ่ง)
3. นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ (ครูเอื้อง)
4. นางสาวนิภา หินเดช (ครูนิภา)
5. นายพรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย์ (ครูโก๋)
6. นางจิดาภา ชมภูแสน (ครูลินน์)
7. นางสาวสุทธิดา นาเมืองรักษ์ (ครูโส)
8. นางสาวธันวรัชญ์ สุวรรณวงศ์ (ครูกระแต)
9. นางสาวรุ่งทิวา บุญบุตร (ครูทิพย์)
รางวัล "ครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น"
1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวทิพย์สุ่คนธ์ มณีพันธ์ (ครูกุ้ง)
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวชฎาพร พรหมบุญ (ครูลูกน้ำ)
3. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นายชัชวาล ผ่านสำแดง (อ.ชัชวาล)
4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวศุภรดา อินต๊ะจักร (ครูไก่)
5. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางวรวรรณ เมธาธนพูน (ครูแอน)
6. สาระการเรียนรู้ปฐมวัย นางสาวสาริศา รัตนสมัย (ครูไอซ์)
7. สาระการเรียนรู้ปฐมวัย นางรมิดา รัตนสมัย (ครูแอลลี่)
8. สายงานสนับสนุน นายประเสริฐ พิพัฒนานันท์ (อ.ประเสริฐ์)
จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่