โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) มีความตระหนัก เรื่องมาตรการความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน