คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดี และส่งใจเชียร์ ให้กับทีม นักเรียนเก่ง
ด.ญ.ฟองคำดาว สุวคนธ์ , ด.ญ.ลภัสดา บุญเรือง , และด.ญ.รมิตา ศรีแสงอ่อน เข้าแข่งขันวาดภาพจิตนการ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ผ่านรอบคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน พร้อมด้วย

ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สิงหเดช , ด.ญ. แดนดี ปรีชามานพวงศ์ ,และ ด.ญ. นวลกนก นันทมงคล เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม

ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสินในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่