โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย