โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยฝ่ายบุคคล จัดอบรมให้คณะครูไทย และครูต่างประเทศ ในเรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อเด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรมเนื่องจากการเลี้ยงดู" โดยเชิญ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ พร้อมคณะทีมงาน Kids plus ร่วมจัดกิจกรรม Work shop ให้กับคณะครู   ณ ห้องประชุม ABS เมื่อ 9 ตุลาคม 2562