คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) ร่วมแสดงความยินดีกับ

ครูดีเด่นในระดับชั้นปฐมวัย นางชลธิรา อินต๊ะนน

ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา นางสาวปภาวรินทร์ สอนศรีนุสรณ์

ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา นายนิกร จ้าวเจริญพร

เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อ 16 มกราคม 2563