คณะครูไทย และครูต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะสภานักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสถานที่สาธาณะ ณ วัดเชียงแสน

ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และโครงการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้.สำเร็จลุล่วง ไปด้วยความเรียบร้อย.