โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยท่านอาจารย์ชูเกียรติและอาจารย์อัมพร กมลโกมุท จัดอบรมให้ความรู้ฝ่ายบริหาร และอำนวยการ เรื่อง "เทคนิคการบริหารด้วยความรัก"