เนื้อหา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาปี 2564-2566 
ประกาศค่ามาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2564
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2563
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2562
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2560 ระดับการศึกษาปฐมวัย
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2559
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2558
รายงานคุณภาพการศึกษา ปี 2557