โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยอาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
“ TO BE NUMBER ONE Chiangmai Ambassador ต้านภัยยาเสพติด ” ในพิธีเปิด เมื่อ 6 มีนาคม 2564
กิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมการแสดงพิธีเปิดโดย Young Ambassador DanceTeam
ซึ่งการแข่งขันบาสเกตบอลต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2564 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)