โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
จัดให้มีการประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร
ประจำปีการศึกษา2/2561
เรื่อง "การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา "
โดยเชิญ คุณปธิทัศน์ ตรีอินทอง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ จากสำนักงานกรมสรรพากร จ.เชียงใหม่