โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
จัดให้มีการประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร
ประจำปีการศึกษา2/2561
"วิธีออมเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย"
โดยคุณอริสรา ธนาคมภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชียงใหม่ มาให้ความรู้
เมื่อ อังคารที่ 30 เมษายน 2562. 
ณ ห้องประชุมABS