โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา( ABS) จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอขมา ขอพร อ.ชูเกียรติ อ.อัมพร กมลโกมุท ประธานกรรมการบริหาร ,ผู้รับใบอนุญาต -ผู้จัดการ และอาจารย์อาวุโส  ณ ห้องประชุม ABS เมื่อ 30 เมษายน 2562